BEZPEČNOSTNÍ A POŽÁRNÍ TECHNIK

Nabízím služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Jako bezpečnostní a požární technik se specializuji na malé a střední firmy v Praze a středních Čechách. V mém portfoliu najdete společnosti a organizace z oblasti služeb, skladování, dopravy, průmyslové výroby, státní správy a samosprávy, vědy a výzkumu, a také lékařské ordinace a kliniky.

Pro firmy podle jejich velikosti poskytuji tento rozsah služeb:

 • firma do 25 zaměstnanců
  • zpracování zákonem povinné dokumentace a nastavení procesů v BOZP a PO
  • pravidelná školení zaměstnanců
  • roční prověrky bezpečnosti práce
  • preventivní požární prohlídky pracoviště
 • firma nad 25 zaměstnanců
  • smlouva o zastřešení bezpečnosti práce a požární ochrany odborně způsobilou osobou (zákonný požadavek) a s tím související služby jako školení, pravidelné kontroly a konzultace na pracovišti, účast při externích kontrolách apod.

KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Zabezpečuji výkon koordinátora bezpečnosti na staveništi podle z.č.309/2006 Sb., a to při přípravě a realizaci stavby. Pro investory provádím fyzickou kontrolu bezpečnosti práce na staveništi a dále zajišťuji hlavní zákonné povinnosti jako zpracování plánu BOZP, ohlášení stavby na oblastní inspektorát práce, přípravy přehledu souvisejících právních předpisů a vypracování hodnocení rizik během prací na staveništi.

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Provádím pro vedoucí i ostatní zaměstnance prezenčně nebo formou e-learningu tato školení:

 • vstupní školení bezpečnosti práce a požární ochrany
 • periodické školení bezpečnosti práce a požární ochrany
 • odborná příprava preventivní požárních hlídek
 • školení požárních preventistů
 • školení řidičů referentských vozidel
 • opakovaná školení pro řidiče vysokozdvižných vozíků
 • speciální školení (práce ve výškách, práce s obráběcími stroji, práce s chemickými látkami, apod.)

Jsem vybavená vlastním dataprojektorem.

DÁLE ZAJIŠŤUJI:

 • kontroly a revize hasicích přístrojů
 • revize elektrických zařízení a strojů