Dokumentace BOZP a PO

Každá firma a každý podnikatel (OSVČ) musí mít zpracovanou základní dokumentaci v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Rozsah této dokumentace závisí na počtu zaměstnanců, oboru podnikání, požárním nebezpečí apod. Tato povinnost vyplývá ze zákoníku práce č. 262/2006 Sb. (pokud se jedná o zaměstnance), zákona č. 309/2006 Sb. o dalším zajištění BOZP a dalších předpisů.

Posouzení o rozsahu dokumentace vždy provádíme podle situace ve společnosti. Smyslem není mít několik šanonů plných papírů, které už nikdo nikdy nepřečte a vlastně k ničemu nejsou. Vždy se vychází z legislativních požadavků k danému oboru podnikání a záleží na tom, zda se jedná o živnostníka nebo zaměstnavatele. Nesmí se zapomínat na to, že je potřeba mít vše zdokumentované, tedy písemně. I v dnešní elektronické době potřebujete mít vybranou dokumentaci v tištěné podobě s podpisy. Pro představu uvádím přehled základní dokumentace:

Pro zaměstnance je potřeba vést dokumentaci např. o:

 • školení (rozsáhlá samostatná kapitola – vstupní, profesní, periodická školení)
 • závodní preventivní péči (smlouva s lékařem, záznamy o prohlídkách, seznam pro lékárničky schválený lékařem apod.)
 • evidenci výdeje osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 • kategorizaci prací
 • evidenci pracovní doby a další.

Pro stroje, zařízení, technické vybavení se vede:

 • provozní dokumentace
 • zprávy o revizi a další.

Pro provozovnu je potřeba mít k dispozici:

 • nájemní smlouvu, projektovou dokumentaci (požárně bezpečnostní řešení) – je-li k dispozici
 • roční prověrky BOZP (podle zákoníku práce)
 • preventivní požární prohlídky pracoviště (min. 1x ročně podle typu provozu)
 • vnitřní směrnice popisující základní činnosti ve firmě s ohledem na zajištění bezpečnosti práce a ochrany života a zdraví zaměstnanců a majetku (závisí na typu provozu, procesech ve firmě, počtu zaměstnanců…) a spousta dalších.

Comments are closed.